ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Porsche Finance Zrt., által közzétett álláshirdetésre vagy álláshirdetés közzététele nélkül jelentkezők (Jelölt) részére

 

1.       Adatkezelő

 

Porsche Finance Zrt.

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

e-mail cím: hr(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu

 

2.       Érintettek

 

Érintettnek minősül az a természetes személy, aki a Porsche Finance Zrt.-hez valamely munkakör betöltésére vonatkozó kiválasztási eljárásban történő részvétel céljából a pályázati anyagát - különösen, de nem kizárólag önéletrajzát, motivációs levelét, referenciáit - benyújtotta függetlenül attól, hogy

      (i)            a Porsche Finance Zrt. által közvetlenül vagy munkaerőközvetítőn keresztül megjelentetett álláshirdetésre, vagy

    (ii)            ajánlás útján a Porsche Finance Zrt. megkeresésére,

   (iii)            illetve hirdetés vagy megkeresés nélkül (ún. "berepülő" önéletrajz útján)

jelentkezett.

 

3.       Adatkezelés célja és jogalapja

 

Adatkezelési cél: Munkaviszony vagy munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata

 

Adatkör: A pályázó által az önéletrajzában és a pályázat mellékletében (továbbiakban Jelentkezési Anyag) megadott személyes adatok (különösen természetes személyazonosító adatok, motivációs levél, elérhetőség).

Az adatkezelő előreláthatólag az Érintett alábbi személyes adatait kezeli (a ténylegesen kezelt személyes adatok köre minden esetben attól függ, hogy ezek közül az Érintett mit tüntet fel a Jelentkezési Anyagban azzal, hogy az alábbi listán túl is megjelölhet egyéb személyes adatokat):

-       név (születési név);

-       születési hely, idő;

-       lakhely és/vagy tartózkodási hely;

-       telefonszám;

-       e-mail cím;

-       iskolai végzettségek;

-       szakmai tapasztalatok és gyakorlatok;

-       nyelvtudás és szintje;

-       számítógépes ismeretek;

-       egyéb ismeretek;

-       készségek és kompetenciák;

-       illetve egyéb, az Érintett által a Jelentkezési Anyagban megadott személyes adat.

 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az a munkaviszony - munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás létrejöttét megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez, pályázat elbírálásához szükséges.

 

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő munkavállalói jogosultak megismerni, akik a toborzási, kiválasztási feladatokat végeznek, valamint döntési jogosultsággal rendelkeznek.

 

4.       Személyes adatok címzettjei

 

Az Érintett további tájékoztatáson alapuló, előzetes, írásbeli és kifejezett hozzájárulása esetén a Jelentkezési Anyagból az önéletrajzot Adatkezelő jogosult a Porsche Pénzügyi Csoport tagvállalatai (Porsche Lízing és Szolgáltató Kft., Porsche Biztosításközvetítő Kft., illetve Porsche Versicherungs AG Magyarországi Fióktelepe), a Porsche Hungária Kft., illetve a Porsche Inter Auto Hungária Kft. részére továbbítani.

 

Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás céljából, az Érintett további tájékoztatáson alapuló, előzetes, írásbeli és kifejezett hozzájárulása esetén az Adatkezelő az Érintett személyes adatait - különösen név, születési név, személyi azonosító, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, adószám, TAJ-szám, egyéb elérhetőségi adat például telefonszám és/vagy e-mail cím, munkaszerződés időtartama határozott/határozatlan, Porsche Finance Zrt. szervezeti egység, munkakör, munkabér - jogosult továbbítani a munkaerőkölcsönző cég részére, amely önálló adatkezelőként a saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint fogja az Érintett személyes adatait kezelni.

 

5.       Személyes adatok forrása

 

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az Érintettől gyűjt.

 

6.       Személyes adatok tárolása

 

A kiválasztási eljárás során az Adatkezelő:

 

·         Az interjúra be nem hívott Érintett Jelentkezési Anyagát haladéktalanul, de legkésőbb az első körös interjúig törli/ megsemmisíti.

 

·         Az interjún részt vett, de további interjú körre be nem hívott Érintettek Jelentkezési Anyagát a soron következő interjú körig törli / megsemmisíti.

 

·         Minden egyéb Jelentkezési Anyag haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerül a Kiválasztási Eljárás lezárását követő legkésőbb 30 napon belül.

 

·         Amennyiben a kiválasztási eljárásban az Érintett - külön adatkezelési tájékoztató alapján - hozzájárul Jelentkezési Anyagának Jelölt adatbázisban történő tárolásához, a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legfeljebb a Jelentkezési Anyag beérkezésétől számított 1 év leteltét követően törli az Érintett Jelentkezési Anyagát.

 

·         Amennyiben az Érintettel az Adatkezelő munkaviszonyt vagy munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatást létesít az Érintett Jelentkezési Anyagából az önéletrajzot megőrzi és azt a munkaviszony megszűnésétől számított 3 éves elévülési idő lejártát követően törli illetve megsemmisíti.

 

·         Amennyiben az Érintett a kiválasztási eljárás során visszavonja jelentkezését, az erről való értesítést követően a Jelentkezési Anyagot haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli / megsemmisíti.

 

 

7.       Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje az adatkezelés tárgyát, jogalapját, célját és idejét, valamint mely harmadik személyek részére kerültek átadásra adatai.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelést zárolják, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-      az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-      az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az Adatkezelőnél tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az értesítést a jelen tájékoztatásban meghatározott kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.  A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel.

A törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-      személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Jogorvoslathoz való jog:

Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival elsőkörben Adatkezelőhöz fordulhat.

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/;

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat(kwfat)naih(kwfdot)hu

 

Az Érintett az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Az Érintett halálát követő öt éven belül, az elhaltat életében megillető jogokat (hozzáférési jog, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, tiltakozáshoz való jog), az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az Érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben az Érintett nem tett ilyen jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult, az elhaltat életében megillető, helyesbítéshez és tiltakozáshoz való jogokat, valamint - ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt - a törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jogot az Érintett halálát követő öt éven belül érvényesíteni. Az Érintett jogainak érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen az adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során a jogszabályban az Érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az Érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és a közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

 

8. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Porsche Finance adatvédelmi tisztviselője: dr. Szentesi Mária

Elérhetősége: adatvedelem(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu;

Levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.