Agrármoratórium

TÁJÉKOZTATÁS AGRÁRMORATÓRIUMRÓL

Magyarország kormánya 292/2022 (VIII.8.) Kormány rendeletében agrárvállalkozások részére fizetési haladékot biztosít 2023.12.31. napjáig.  A rendelet értelmében az alábbi kötelező tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,

a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi -  az  eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen Ügyfélszolgálatunkon vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról az alábbiakban nyújtunk részletes tájékoztatást.

 

A fent meghatározott Ügyfelek azon lízingszerződéseik tekintetében kérhetik a fizetési moratóriumot, amelyek 2022.08.31. napján már fennálltak és már aktiválásra kerültek (jármű átadás-átvétele megtörtént). A fizetési haladék a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítése vonatkozásában áll fenn.

A moratórium  (fizetési haladék) időszaka 2022.09.01. napjától 2023.12.31. napjáig terjed.

A moratórium szerinti fizetési haladék igénybevétele kapcsán az alábbi fontos tényekre hívnánk fel valamennyi érintett Ügyfelünk figyelmét:

 • Amennyiben a korábbi, Magyarország kormánya által biztosított fizetési moratóriumot igénybe vette, a moratórium következtében meghosszabbított futamidő a fenti moratórium igénybevétele esetén tovább hosszabbodik majd.
 • A moratórium(ok) alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes lízingdíjakkal együtt kell majd megfizetni évente egyenlő részletben.
 • A fizetési haladék igénybevétele miatt meghosszabbodott futamidő miatt a jármű, mint fedezet értéke a szerződés elején feltételezettekhez képest jelentősebb mértékben fog csökkenni. Különösen fennáll ennek a veszélye az utolsó emelt összegű lízingdíjjal rendelkező lízingszerződések esetében. Ezzel kapcsolatosan hivatkoznánk a Pénzügyi Lízingügyletek Üzletszabályzatának IV.2. pontjára mely lehetővé teszi, hogy amennyiben az aktuális fedezeti arány az eredeti fedezeti arányhoz képest több mint 20 %-kal alacsonyabb, akkor Lízingbeadó a Lízingbevevőtől a biztosíték kiegészítését vagy részleges tőke előtörlesztést kérjen. 

Kérjük érintett Ügyfeleinket, hogy - az agrár-moratórium igénybevétele előtt - mérlegeljék a fenti esetleges következményeket és amennyiben lehetőségük van rá javasoljuk, hogy teljesítsék a havi lízingdíj fizetési kötelezettségüket.

A moratórium igénybevetelére vonatkozó nyilatkozat mintát az alábbiakban találja:

Nyilatkozat - a fizetési moratórium igénybevételéről

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Nyilatkozatot - a jogszabály előírásának megfelelően - személyesen Ügyfélszolgálatunkon vagy Ügyfélportálra feltöltve, illetve azt elektronikusan hitelesített aláírással ellátva e-mailben szíveskedjen átadni vagy eljuttatni Társaságunk részére.

E-mail: info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu

Ügyfélszolgálat címe: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Vállalkozás esetén elektronikusan hitelesített aláírásnak fogadható el, ha a nyilatkozatán a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, együttes cégjegyzési jog esetén képviselői elhelyezte(ték)

 • minősített elektronikus aláírását/aláírásukat, vagy
 • fokozott biztonságú elektronikus aláírását/aláírásukat, vagy
 • minősített elektronikus bélyegzőjét;
 • fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőjét.

Természetes személy, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő esetén, ha a nyilatkozatán elhelyezte

 • minősített elektronikus aláírását, vagy
 • fokozott biztonságú aláírását, vagy
 • az e-Személyihez tartozó minősített e-aláírását, vagy
 • elektronikus dokumentumhitelesítéssel l látta el. 

Bármikor lehetősége van kilépni a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett dönt, a döntése végleges, a fizetési moratóriumba vissza már nem léphet.

A kilépési nyilatkozat az alábbiakban található és azt kitöltve és aláírva a fent megjelölt módon kell eljuttatni Társaságunkhoz:

Fizetési moratórium kilépés - nyilatkozat

Ha kilép a fizetési moratóriumból, akkor a törlesztési kötelezettsége a fizetési moratóriumból történő kilépés utáni első havi  lízingdíj esedékességétől újraindul.

 

Budapest, 2022.08.15.

 

Porsche Finance Zrt.